การดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ 2565

|

วันที่ 30 กันยายน 2566 การดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ 2565