การตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565

|

วันที่ 22 มิถุนายน 2565องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เข้ารับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565