การอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หลักสูตร “การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฏหมาย ระเบียบงานสารบรรณ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และงานการเงินและบัญชี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หลักสูตร “การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฏหมาย ระเบียบงานสารบรรณ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และงานการเงินและบัญชี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว