กำหนดการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว

|

วันที่ 16 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว