กิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุโดยใช้ผ้าขาวม้า มาประยุกใช้ในการออกกำลังกาย

|

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนาวัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายขาว ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุโดยใช้ผ้าขาวม้า มาประยุกใช้ในการออกกำลังกาย