ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง มีความประสงค์จะจัดโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

|

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง มีความประสงค์จะจัดโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้มอบหมายให้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ออกบริการด้านการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ยกระดับฝีมือช่างชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพิ่มประสบการณ์จริงและลดรายจ่ายของประชาชน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ขอเรียนเชิญประชาชนท่านใด ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๕.๐๐น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้