งานประเพณีบวงสรวงเจ้าฟ้าร่มขาว (เลี้ยงปี) ประจำปี 2566

|

งานประเพณีบวงสรวงเจ้าฟ้าร่มขาว (เลี้ยงปี) ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชาวตำบลทรายขาว เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว และที่สำคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่จะทำการเกษตรในปีนั้น ต้องทำหลังจากเลี้ยงปีแล้ว งานประเพณีเลี้ยงปีเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่ มีวัฒนธรรมที่เชื่อถือทางศาสนาพุทธของผู้คนในชุมชนจึงเป็นประเพณีที่ควรอนุรักษ์ให้อนุชนคนรุ่นหลัง ได้สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป