จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจสารเคมีในเกษตร หมู่ 8,12,13,14

|

8 มี.ค.64 รพ.สต.นาวัวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายขาว จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจสารเคมีในเกษตร หมู่ 8,12,13,14