ตามโครงการตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

|

18 ม.ค. 64 – 31ม.ค. 64 ตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด 19 ที่หน้า รพ.สต.บ้านนาวัว เพื่อป้องกันคัดกรองโควิดในชุมชน