ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)

|