ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนนลาดยางผิวทาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางโพนทองพัฒนา หมู่ที่ 20

|

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนนลาดยางผิวทาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางโพนทองพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลทรายขาว-บ้านโนนผาพุง หมู่ที่ 12 ตำบลเขาหลวง อำเภอวัสะพุง จังหวัดเลย