ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

|

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย