ประชุมชี้แจงข้อราชการ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และอำเภอ

|

นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง นายวุฒิพงษ์ ประชานันท์ ปลัดอำเภอวังสะพุง และนางประภัสสร ปุญชัยสุมา ท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง มาประชุมชี้แจงข้อราชการ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และอำเภอ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย