ประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565 สภามีมติ ดังนี้1. ประธานสภา =นายฐกฤต ผิวกรม2. รองประธานสภา= นายชิต สิมมาสุด3. เลขานุการสภา= จ.อ.เกียรติศักดิ์ สีสันกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 =11-25 ม.ค. 2565

|