ประเพณีสงกรานต์เมืองทรายขาว ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษาไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

|