ผลการประเมินโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

|