รณรงค์ให้ความรู้ในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

|

20 พ.ค. 2565 รณรงค์ให้ความรู้ในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565