(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

|

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dmr.go.th%2Fminerals_plan%2Fmain.php%3Ffilename%3Dindex%26fbclid%3DIwAR3c8mO6HP-ojTHpRuMLxNddCoOBjUADrtyM8eDi1qmFIhx0fOeFJkd6QnY&h=AT3GY125L77UgQD0VJRrCv9PgXy_sbI2xW4zVaOkEMc2o23P91oON76fc0s7uEe-yojvMCDs1Hc9-kc0xXm9rjC7Rj2uiYESBEOcNKIqJECJqgAjlvHQllSoYH4X4MULTeZP