ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ยากไร้ หมู่7 และหมู่ที่8

|

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พร้อมคณะพระอาจารย์ กำนันตำบลทรายขาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ยากไร้ หมู่7 และหมู่ที่8