วันที่ 25 มกราคม 2564 รพ.สต.บ้านนาวัวร่วมกับ อบต.ทรายขาว ให้บริการคลินิกรุ่งอรุณในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

|