ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม