ศูนย์อำนวยการ และศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BENUMBER ONE ในชุมชน

|

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง ได้มามอบป้ายศูนย์อำนวยการ และศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BENUMBER ONE ในชุมชน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย