องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

|