องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับดีเด่น

|

จังหวัดเเลย ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับดีเด่น