องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมงานทางวัฒนธรรม ระดับดี จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

|

จังหวัดเลย ขอมอบเกียรติบัตรฉบับบนี้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมงานทางวัฒนธรรม ระดับดี จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562