องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการวิถีงาม ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

|

โรงเรียนวังทรายขาววิทยา ขอมอบเกียรติบัตรฉบับบนี้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการวิถีงาม ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564