โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2564

|

🏣วันที่ 22 มีนาคม 2564
🚑รพ.สต.บ้านนาวัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายขาว ดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2564