โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

|

4 ส.ค.65 จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดัน ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565