โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนประจำปี 2564

|

วันที่ 2 มีนาคม 2564 รพ.สต.บ้านนาวัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายขาว ดำเนินกิจกรรม
โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
ประจำปี 2564