โครงการป้องกันและควบคุมมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี

|

โครงการป้องกันและควบคุมมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี โดยอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านนาวัว รพ.สต.บ้านนาวัว ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายขาว สาธิตวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ