โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

|

29 มิ.ย. 65 อบต.ทรายขาว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านนาวัว อสม. และทีมผู้นำชุมชน ได้ดำเนินงานตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565