โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2564

|

🚑วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
🚑อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านนาวัว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านนาวัว และ อบต.ทรายขาว ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย สร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้ทราบถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก
🚑ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2564