โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา ประจำปี 2566

|

20 มิถุนายน 2566

โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน ซักซ้อม ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านเหว่อ ฟากห้วย กุดตอเรือ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย