โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาประจำปี 2565

|

วันที่ 9 กันยายน 2565

โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านกกซ้อ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย