โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ประจำตำบลทรายขาว ประจำปี 2565

|

วันที่ 12 กันยายน 2565

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ประจำตำบลทรายขาว ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย