โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

|