โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ 2565

|

2 ส.ค. 65

ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ 2565