โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number one

|

18 สิงหาคม 2564 อบต.ทรายขาว ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข ม. 14 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ ร่วมเดินรณรงค์ในโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number one