โครงการ อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564

|

🚑วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
🙋‍♂️เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนาวัว ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวัว และ อบต.ทรายขาว
🚑ดำเนินกิจกรรมโครงการ โครงการ อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564
🏣โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและมีความตระหนักถึงอันตรายของโรค