โครงการ/กิจกรรม

มอบเงินฌาปนกิจ ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ที่เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลทราย

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หลักสูตร “การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฏหมาย ระเบียบงานสารบรรณ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และงานการเงินและบัญชี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 อง

อ่านเพิ่มเติม »