โครงการ/กิจกรรม

การอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หลักสูตร “การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฏหมาย ระเบียบงานสารบรรณ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และงานการเงินและบัญชี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 อง

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการณ์เพื่อป้องกันและระงับเหตุ กรณีผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 มิถุนายน 2565อง

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการวิถีงาม ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โรงเรียนวังทรายขาววิทยา ข

อ่านเพิ่มเติม »