วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2567
ซื้อพร้อมติดตั้งไฟส่องส่วางพลังแสงอาทิตย์ บ้านบุ่งค้อ หมู่ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
ซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าปู่ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวนา บ้านฟากเลย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างเหมาตัด ตกแต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาคอนกรีต สายรอบบ้าน บ้านกกซ้อน้อย หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาคอนกรีต สายรอบบ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง