วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดตอเรือ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายและติดตั้งระบบประปา หมู่บ้าน (แบบหอถังสูงทรงเหลี่ยม) บ้านกุดตอเรือ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างตกแต่งขบวนแห่นางสงกรานต์ ๒๐ ขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างตกแต่งสถานที่โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดตอเรือ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ อบต.ทรายขาว บ้านทรายขาวนอก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชน บ้านกกซ้อ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาทำการเป่าบ่อบาดาล จำนวน ๑๔ บ่อ เขตพื้นที่ตำบลทรายขาว องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง