องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ. 2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีอาณาเขตการปกครองพื้นที่ทั้งหมด
205 ตร.ก.ม.