องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
สภาอบต.

นายฐกฤต ผิวกลม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 062-497-8293
นายชิต สิมมาสุด จอ.เกียรติศักดิ์ สีสัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-861-9642 โทรศัพท์ : 084-428-2013นายเกษม ปัจไทย
นางสาวพรทิวา เจียงคำ
นายสงวน มูลคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3นายประไพ พุทธกุล
นายจรูญ งอกงาม
นายสุริยันต์ รัตนภักดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6นางหนูลา แสงขาน
นายพีรภัทร พาทา
นายคำสอน ซาพรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9นายไพวรรณ์ กั๊วพิจิตร
นายชิต สิมมาสุด
นางสาวคิรินท์ ภาคำตา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
     นางวิภาวรรณ์ ไพชยนต์
นางประพิณ ไพยา
นายวิจิตร กลิ่นจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
     นายฐฤกต ผิวกลม
นายทองทิพย์ พงพรม
นางหล้า ปิทบแสน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18
     


นายนิยม กันแสน
นายยุทธนา จันทร์สิงห์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20