องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางนันท์นภัสร ภูถาดลาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 092-442-8788
นางสาวสุกัญญ์วรา สุพรรณพิมพ์
นางวิลัยวรรณ มูลตรี นางสาวพัลลภา คุณนา นางสาวกัญญ์พิมล ธาราศิริทิพย์
นักจัดการทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเกษตร
       
-ว่าง-
นางวรรณิศา วงพิมศรี นายพลวัฒน์ ผิวมะลิ นายเอกอนันทร์ พุทซาคำ
เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน นักป้องกันและบรรเทาฯ
       
นายศิวพงษ์ อองภา
นางสาววิไลวรรณ นามบิดา
นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข
   
นางกาญจนา วังคีรี นางภัทราวดี คัมภ์บุญยอ นางบัวคำ คัมภ์บุญยอ
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางไพวรรณ นนทวิศรุต นางเนาวรัตน์ วงพิมศรี นางวาสนา มีมะจำ
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางธัญยภัส ขุนศรี นางธัญชนก ชาวกล้า นางสาวดวงใจ สิมมาสุด นายสิทธิชัย พุทซาคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
       
นางสาวพัชรา กลิ่นจันทร์ นางสาวโสภาพรรณ พุทซาคำ นางสาวมัลลิกา รัตนภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นางสถาพร สารมะโน นางศรัญญา พุทซาคำ นางสาวดวงเพ็ญ รัตนะภักดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นายนิลุด เกษทองมา นายนิยม ขวัญแก้ว นายรัฐพงษ์ ศรีศักดิ์ดา
คนงานตกแต่งสวน พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับรถขยะ
     
นายธงสี บริพันธ์ นายณัฐพันธ์ พุทซาคำ
พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ