องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวธนิษฐา ปัทถาพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 081-8722608
นางเจนจีรา สาริภา นายนรพนธ์ บุญแสน นางสาวประกายทิพย์ เจริญทอง นางสาวศุภรัตน์ จันทาคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้
       

นางสาวสุณิสา วังคีรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางลำพันธ์ ขวัญแก้ว นางสาวสุกัญญา ผิวมะลิ นางสาวปิยาภรณ์ จันทาคำ นางสาวลลิฉัตร์ ชัยพัฒน์ประทีป
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       

นางสาวอินทุอร โมทอง
คนงานทั่วไป