องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
กองช่าง


นายไพทูล เอี่ยมกี่
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-739-9938
นายณัฐวุฒิ พุทซาคำ นายสุริยันต์ วังคีรี นายไมตรี ศรีบุญเรือง
นายสำรวจ เจ้าหน้าที่ประปา นายช่างโยธา
     
นายสมศักดิ์ ศรีบุญเรือง นางสาวภัททิรา เจริญมา นายสัณหวัฒ ป้องกันยา นายสุริยา คำครู
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างสำรวจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
       
นายรุ่งตะวัน ผิวฝาด นายดนัย บัวระภา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป