องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

จอ.เกียรติศักดิ์ สีสัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 084-428-2013
นางสาววราภา บุดดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 097-969-8255นางนันท์นภัสร ภูถาดลาย
นางธนิษฐา ปัทถาพงษ์ นายไพทูล เอี่ยมกี่
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์: 092-442-8788 โทรศัพท์ : 081-872-2608 โทรศัพท์ : 081-739-9938