องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมแห่งภูมิปัญญาและเอื้ออาทร  สิ่งแวดล้อมดี
เน้นการมีส่วนร่วมล้ำหน้าเศรษฐกิจ  สุขภาพดีชีวิตสดใส